Connect with us

Actualitate

Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț în ședinţa ordinară – 28 februarie 2020

Publicat

pe

 

PRIMARUL ORAȘULUI TÂRGUNEAMȚ emite următoarea dispoziție:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț în sedinţa ordinară pentru ziua de 28.02.2020, ora 1400, în sala de ședințe a Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț.

Art.2 Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Proiectele de hotărâri si alte documente de prezentare si motivare au fost transmise pe support electronic si pe suport de hartie, spre avizare, celor 3 Comisii de specialiate ale Consiliului Local al Orasului Târgu-Neamţ, respectiv: Comisia nr.1- Buget-finante, studii, prognoze economico-sociale, administrarea domeniului public si privat, servicii publice, comert, agricultura si turism, Comisia  nr. 2 —Organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia nr. 3 — Administratie  publica locala, juridica, ordine publica si drepturi cetatenesti, invatamant, sanatate, cultura, tineret  si sport, protectie copii, munca si protectie sociala.

Art.4 Doamnele si domnii consilieri locali sunt invitaţi sa formuleze si sa depuna amandamente la proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi, daca este cazul.

Art. 5 – Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al orasului Targu-Neamt , în termenul prevăzut de lege, prefectului Neamt.

 1. Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a potenţialului preşedinte de

şedinţă pentru luna martie 2020. Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. Sava Bogdan

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu în vederea vânzării unui teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. IftodeOana

 

 1. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării, a unui lot de teren aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. IftodeOana

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ, situat în str. Vasile Alecsandri, bl. C1, sc. B, ap. 19, jud. Neamţ în suprafaţă de 23 mp, către Movilă

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. IftodeOana

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ, situat în str. Daciei nr. 4, jud. Neamţ în suprafaţă de 569 mp, către SC BET CONF SRL Târgu Neamţ

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. IftodeOana

 

 1. Proiect de Hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 36 mp, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind emiterea unui acord de principiu în vederea lotizării unui teren care aparţine domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. .Proiect de Hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la HCL nr.157 din 30.05.2019 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu- Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui bun imobil (teren şi clădire) situat pe strada Lalelelor , aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu- Neamţ

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în Bulevardul Stefan cel Mare, aparţinând domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ, către SC.DELGAZ GRID S.A. Iniţiator: Primar Harpa Vasilică

Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.157/30.05.2019 în sensul introducerii în domeniul public a unor mijloace fixe aferente investiţiei realizată din surse de finanţare publice- POS

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind împuternicirea primarului oraşului Târgu Neamţ pentru realizarea demersurilor în vederea obţinerii licenţei de exploatare, negocierea, semnarea şi ridicarea acesteia de la Agenţia Naţională pentru Resurse

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Daniel Amihailesei

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului activităţilor Casei Culturii

„Ion Creangă” Târgu-Neamţ pentru anul 2020 şi bugetul aferent organizării manifestărilor.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: director Cristina Cosma

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a L-a 28 februarie – 3 martie

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: director Cristina Cosma

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării Spectacolului „Pentru tine, dragă mamă“ – 29 februarie

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: director Cristina Cosma

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului aferent organizării unei conferințe în cadrul manifestării „După amieze culturale la Târgu-Neamț”, luna martie

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: director Cristina Cosma

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Naţional ,, Ştefan cel Mare,, Târgu-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ec. Iosub Ecaterina

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea unei acţiuni de interes naţional.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ec. Iosub Ecaterina

 

 1. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ec. Iosub Ecaterina

SURSA: primariatarguneamt.ro

 

Actualitate

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit (SC BREMAD NEAMȚ S.R.L.)

Publicat

pe

De

24.11.2023-Anexa-5T-anunt-incadrare-BREMAD

Continua sa citesti

Actualitate

Conferința de închidere a proiectului „Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. POVEȘTI ROM-ANTICE”

Publicat

pe

De

Marți, 21 noiembrie, a avut loc Conferința de închidere a proiectului „Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. POVEȘTI ROM-ANTICE”, proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, APEL 7 – Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă.

Conferința de presă s-a desfășurat la sediul Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț.

Proiectul a fost implementat de Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț, în parteneriat cu Ateneul Național din Iași și DAC Music Performance (Norvegia).

Proiectul a avut in vedere creșterea nivelului de conștientizare și valorificare a culturii rome prin acțiuni integratoare cu conținut cultural-artistic și profesional cu implicarea persoanelor de etnie romă din județul Neamț.

In cadrul acestui proiect, s-a realizat și publicat o cercetare privind cultura romă. Totodată, au avut loc 10 reprezentații teatrale pentru 400 de persoane și s-a organizat un club de creație artistică pentru 75 de copii din jud. Neamț, timp de 12 luni.

Beneficiarii proiectului au căpătat cunoștințe și aptitudini cultural – artistice, printr-un program de consiliere vocațională. Este vorba despre 70 de persoane de etnie romă, din care 35 au beneficiat de formare profesională, iar 5 persoane romi au intrat intr-un program de internship, pentru 4 luni.

Proiectul a vizat si îmbunătățirea strategiilor de recepție a culturii rome prin dezvoltarea unei platforme dedicate artei contemporane create de copiii de etnie romă și derularea unui schimb de experiență de incluziune culturală în Norvegia cu 15 persoane, pentru 18 luni.

Valoarea proiectului: 891.366,53 lei (180.150,47 Euro), din care 85% Grant SEE și 15% bugetul național.

Principalele activități derulate în cadrul proiectului au fost următoarele:
• A.1 – Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului;
• A.2 –Îmbunătățirea referințelor culturale prin realizarea unei cercetări integrate privind formarea și evoluția etniei rome și transpunerea elementelor relevant ale acesteia într-o piesă de teatru
• A.3 – Creșterea incluziunii sociale prin inițiative dedicate copiilor, de tip club de creație artistic privind artele spectacolului și arta artizanală;
• A.4 – Organizarea de acțiuni de capacitare și de dobândire a cunoștințelor din sectoarele culturale și creative prin programe de formare profesională și instruire non-formală;
• A.5 – Dezvoltarea de inițiative de sensibilizare a publicului larg și de îmbunătățire a receptării culturii rome prin intermediul unei platforme virtuale și printr-un schimb de experiență și know – how.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro .

Continua sa citesti

Actualitate

Cristian Ghinea lansează la Roman volumul „Cine a făcut România: Răscrucile noastre”

Publicat

pe

De

Politicianul, politologul și publicistul Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor
Europene, lansează sâmbătă, la Roman, volumul „Cine a făcut România: Răscrucile
noastre”.
Lansarea de pe 11 noiembrie este programată la ora 19.00, la Roman Art Gallery.
În cadrul evenimentului vom putea urmări un dialog pe seama cărții între autorul
Cristian Ghinea, deputatul Iulian Bulai, specialistul în comunicare Teodora Baciu și liderul
consilierilor județeni USR, Maria Apostol. La final, va exista desigur și o sesiune de
autografe.
”Cine a făcut România“ spune istoria modernă a țării din perspectivă liberală și
conturează calea pe care trebuie să o urmăm pentru a completa modernizarea României.
“România a fost un proiect patriotic iluminist de eliberare a unor provincii care
rataseră primul val european de modernizare. Generația pașoptistă a profitat de
înfrângerea militară a Rusiei pentru a-i scoate pe români din scenariul absorbției în
imperiul feudal rusesc. Visul românesc a fost deturnat – și înainte, și după comunism – de
idei opuse celor care au creat statul și de interese înguste ale elitelor de pradă care au
refuzat mereu soluțiile democratice. Astăzi, adevăratul patriotism și adevăratul naționalism
înseamnă să revenim la visul părinților noștri fondatori: modernizare, egalitate,
proprietate, încredere în oamenii reali de lângă noi, ridicarea fiecărui român la rangul de
cetățean. Firul narativ istoric ajunge până în prezent și se leagă de viitor, pentru că
misiunea antifeudală continuă. Deși trăim astăzi cea mai bună epocă din istoria acestei
țări, pentru a încheia modernizarea României trebuie să trecem și cele câteva răscruci care
ne mai stau în cale”, a susține Cristian Ghinea.
Cristian Ghinea, membru USR, a fost consilier de stat pentru afaceri europene,
deputat, europarlamentar și apoi ministru al investițiilor și fondurilor europene. El este
membru fondator și a fost președinte al Centrului Român de Politici Europene. A fost
editorialist între 1998 și 2015 la „Dilema Veche”, având de asemenea rubrici în „Cotidianul”
și „România Liberă”

Continua sa citesti

Popular